Name der Zutat: Rahmguss
Titel
Thüringer Rahmkuchen